Ochrana osobných údajov

K vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

 • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Sú uložene v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.


Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať niektoré informácie.

 • Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.
 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky - rešpektujeme vaše súkromie.

Bezpečné internetové bankovníctvo

 • Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.
 • S vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku - dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok transakcie.


Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Prevádzkovateľ internetového systému

Edita Debnárová – Dekor Eda
Jesenského 4/26
903 01 Senec
IČO: 41467469

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.filotea.sk

Sprostredkovateľ

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa.

Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.filotea.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje (Meno a priezvisko / Obchodný názov*, Adresa trvalého bydliska / sídla*, IČO*, DIČ*
 • Údaje pre doručenie (Meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia) 
 • Kontaktné údaje (Meno kontaktnej osoby, Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom, Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.)
 • Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru (Meno, priezvisko, adresa - kontrola podľa údajov v občianskom preukaze - ochrana vás aj nás, aby váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba - údaje vyžaduje Slovenská pošta pri odovzdávaní zásielok s platbou vopred na účet /to neplatí pre zásielky na dobierku/.)
 • Údaje o vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
 • Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti nevyžaduje.


Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

 • Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 • Rozsah poskytovaných údajov: meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
 • Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.


Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri preberaní zaplateného tovaru (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
   • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
   • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
   • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
   • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "zmena osobných údajov", ktorá sa nachádza v menu po prihlásení zákazníka.
 • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.


Reklama

 • Predajcovia tretích strán, vrátane Google zobrazujú naše reklamy na internete.
 • Predajcovia tretích strán, vrátane Google, používajú cookies na zobrazovanie reklám, na základe predchádzajúcich návštev užívateľa našich webových stránok.
 • Užívatelia sa môžu odhlásiť z používania súborov cookies firmou Google ak navštívia Google Advertising opt-out stránku.


Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., písomne alebo osobne na adrese sídla predajcu.

Doplnkové informácie