Modlitebník pre mladých

3,90 € each

Modlitebník pre mladých pred a po sviatosti birmovania.
 
Modlitebná kniha, ktorú dostávaš do svojich rúk, ťa má sprevádzať a pomáhať ti v náročnom čase dospievania, v prijímaní evanjeliových hodnôt za svoje a predovšetkým pri budovaní hlbokého vzťahu s Ježišom, ktorý je najdôležitejším učiteľom, ktorý ťa vždy obdarováva láskou a ktorý daruje každej a každému z nás Božiu silu, nádej a radosť zo života.
 
Nech sa teda Ježiš stane pre teba Pánom a prameňom pre tvoj osobný život. Nech sám utvára tvoje srdce, aby si mohol - mohla milovať a prežívať, ako sa napĺňa tvoj pozemský život, pripravujúc sa tak neustále na večný život s Bohom.
 
Obsah:
 
ZÁKLADNÉ MODLITBY
Otče náš
Zdravas’, Mária
Verím v Boha
Apoštolské vyznanie viery
Anjel Pána
Modlitba pred jedlom
Modlitba po jedle
Modlitba pred vyučovaním
Modlitba po vyučovaní
Modlitba k svätému Michalovi archanjelovi
Vzbudenie viery, nádeje a lásky
Vzbudenie ľútosti
Zvelebenie Boha v Najsvätejšej Trojici
Duša Kristova
Akt zvelebenia
Modlitba Jána Pavla II. za rodiny
Modlitba za vlasť
Ježišova modlitba
Každodenné obetovanie sa
Hymnus k Duchu Svätému
Sekvencia k Duchu Svätému
Anjel Boží, strážca môj
Pod tvoju ochranu
Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Litánie k Najsvatejšiemu Srdcu Ježišovmu
Litánie k Duchu Svätému
Loretánske litánie
Litánie k svätému Jozefovi
Litánie k Anjelovi strážcovi
Radostný ruženec
Ruženec svetla
Bolestný ruženec
Slávnostný ruženec
 
MALÝ KATECHIZMUS
Desatoro Božích prikázaní
Hlavné prikázanie
Pätoro cirkevných prikázaní
Šesť hlavných právd
Osem blahoslavenstiev
Božské čnosti (teologálne)
Mravné čnosti (kardinálne)
Sedem hlavných hriechov
Sedem hlavných čností
Najdôležitejšie dobré skutky
Skutky duchovného milosrdenstva
Skutky telesného milosrdenstva
Sedem sviatostí
Podmienky sviatosti pokánia
Posledné veci človeka
 
V KRÁTKOSTI O SVIATOSTI BIRMOVANIA
Čo je to birmovanie?
Ako vyzerá podstatný obrad birmovania
Kto môže birmovať
Účinky sviatosti birmovania
Dary Ducha Svätého
Liturgia sviatosti birmovania
 
TRADIČNÉ MODLITBY ZA ČISTOTU
Modlitba k svätému Jozefovi za dobrý výber manžela
Kiežby sme všetci boli požehnaní
Modlitba za čistotu v slovách, myšlienkach a skutkoch
Modlitba k svätému Jozefovi
za dobrého manžela/dobrú manželku
Pane, ďakujeme ti...
Každodenná modlitba za čistotu srdca
Za vyprosenie čnosti čistoty
Modlitba za čistotu
Modlitba za čistotu pre dievčatá
Modlitba za čistotu pre chlapcov
 
UČÍM SA VÁŽIŤ SI A MILOVAŤ SEBA
Vďačnosť za dar života
Vďačnosť za dar svedomia
Odovzdanie svojej budúcnosti Pánu Ježišovi
Zverenie sa Ježišovi a Panne Márii cez desiatok ruženca
Zverenie svojich obáv a nepokoja Ježišovi
Modlitba za rozvíjanie talentov
Modlitba za lásku k sebe
Pomôž mi, Pane, milovať seba
Modlitba v ťažkostiach
Modlitba v protivenstvách a utrpení
Modlitba za pomoc pri práci na sebe
 
UČÍM SA CTIŤ A MILOVAŤ BOHA
Vďačnosť za dar svätého krstu
Vďačnosť za sviatosť pokánia
Vďačnosť za dar Eucharistie
Vďačnosť za dar sviatosti birmovania
Modlitba za naplnenie Božej vôle
Pane, nauč ma modliť sa
Modlitba za ukázanie cesty povolania
Prichádzam k Bohu jednou z mnohých ciest
Modlitba za pomoc pri budovaní svojho života na Ježišovi
Modlitba za dobrú smrť
Modlitba pred svätým prijímaním
Modlitba po svätom prijímaní
Adorácia Najsvätejšej sviatosti
Prosba o pomoc pri príprave na birmovanie
Krížová cesta
 
UČÍM SA BUDOVAŤ ZDRAVÉ VZŤAHY
Modlitba za život v pravde
Modlitba za oslobodenie od egoizmu
Modlitba za pomoc pri budovaní vzťahov
Modlitba za pomoc v usporiadaní pocitov
Modlitba za spolužiačky a spolužiakov
Modlitba za priateľov
Modlitba za nepriateľov
Modlitba za obrátenie hriešnikov
Modlitba za zomrelých
 
UČÍM SA VÁŽIŤ SI SVOJE TELO A SEXUALITU
Vďačnosť za dar sexuality
Vďačnosť za dar tela
Modlitba za schopnosť ovládania sa
Modlitba o pomoc v usmerňovaní sexuality
Modlitba pre chlapcov za schopnosť ovládať sa
Modlitba pre dievčatá za ovládnutie citového života
Modlitba za ovládnutie zmyslovosti a pocitov
Modlitba za pravú lásku
Modlitba za zotrvanie v čistote
Modlitba za múdry výber fi lmov
Modlitba za múdry výber tlače
Spytovanie svedomia podľa 6. a 9. prikázania
 
UČÍM SA BUDOVAŤ DOBRÉ VZŤAHY S OSOBAMI OPAČNÉHO POHLAVIA
Pane, chcem ísť cestou čistej lásky
Modlitba za rozvíjanie čistej lásky
Pane, pretváraj moju zaľúbenosť na lásku
Pane, pomôž mi rozoznať lásku od egoizmu
Prosba za rozvíjajúce prežívanie rande
Pozvanie Pána Ježiša na rande
Modlitba za zodpovednosť v prejavoch lásky
Modlitba za lásku, ktorá nevydiera
Modlitba za tých, ktorí momentálne nerandia
 
PRIPRAVUJEM SA NA MANŽELSTVO
Modlitba za to, aby som bola dobrou manželkou
Modliba za to, aby som bol dobrým manželom
Modlitba za predmanželskú čistotu
Modlitba za vytrvanie v predmanželskej čistote
 
UČÍM SA ŽIŤ DOBRE V RODINE – CHCEM RAZ VYTVORIŤ MILUJÚCU SA RODINU
Modlitba za to, aby som bola dobrou matkou
Modlitba za to, aby som bol dobrým otcom
Vďačnosť za dar plodnosti
Modlitba za dobrú prípravu na rodičovstvo
Spytovanie svedomia: moji rodičia a ja
 
MÁM PRÍLEŽITOSŤ NÁJSŤ OPORU V HNUTÍ ČISTÝCH SŔDC
Pane, túžim byť v Hnutí čistých sŕdc
Modlitba zasvätenia
Modlitba za dobrú prípravu na manželstvo
Sľub žiť v čistote
 
SPYTOVANIE SVEDOMIA PRE MLADÝCH
 
MODLITBY ZA UZDRAVENIE
Modlitby za uzdravenie od neodbytných zlých myšlienok
Modlitba za uzdravenie zo strachu, obáv a pocitu odmietnutia
Modlitby za uzdravenie vzťahov v rodine
Modlitba za uzdravenie zo zlozvykov: fajčenia, drogovej závislosti, alkoholizmu, závislosti na liekoch
Modlitba za uzdravenie z vulgárnosti
Modlitba za uzdravenie zo zranení vyplývajúcich z prestúpenia hraníc čistoty
Modlitba za uzdravenie zo zranení po strate daru panictva/panenstva
Modlitba za uzdravenie zo zranení sexuálneho zneužívania
Modlitba za uzdravenie zo závislosti od masturbácie
Modlitba za uzdravenie zo závislosti na pornografii
Modlitba za uzdravenie zo zranení po cudzoložstve
 
BOH HOVORÍ K TEBE
Som tvoj Otec a Pán
Pretváram ťa na nové stvorenie
Učím ťa stretávať sa so mnou v modlitbe
Dávam sa ti v Eucharistii
Dávam ti Ducha Svätého
Učím ťa budovať dobré vzťahy s inými
Skláňam sa nad tebou vo sviatosti pokánia

Additional information

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok